VRIJWILLIGERSBELEID

VRIJWILLIGERSBELEID Rugbyclub Etten-Leur

 

Algemeen

Rugby Club Etten-leur is opgericht 1 juni 1971. De club wordt gedragen door de kernwaarden van de rugbysport, te weten: normen en waarden, respect en discipline. Deze dienen als basis en fundament van de vereniging. Deze basis zal te allen tijde als uitgangspunt dienen in het huidige en toekomstig beleid van Rugbyclub Etten-leur.


Rol vereniging

De vereniging wordt gezien als een sociaal bindmiddel door middel van rugby- en nevenactiviteiten. Het samen ondernemen van activiteiten (in en buiten het rugbyveld) en het beleven van sportieve hoogtepunten worden als belangrijke doelen gezien van Rugbyclub Etten-leur.
Het beoefenen van sport bevordert de mate van gezondheid en welzijn. Dit geldt zowel voor degenen die de sport beoefenen als voor degene die op andere wijze actief betrokken zijn bij de vereniging.

 

Organisatie

Om aan dit beleidsplan uitvoering te geven is een degelijke organisatie vereist. Het belang van vrijwilligers voor het voortbestaan van Rugbyclub Etten-leur is uiterst groot. Daarbij is het van wezenlijk belang dat vrijwilligheid niet wordt verward met vrijblijvendheid. Waar nodig zal in het belang van de vereniging een vrijwilliger moeten kunnen worden aangesproken op zijn of haar functioneren, respectievelijk gedrag.
Het organisatorische aspect wordt op de juiste wijze ingevuld wanneer één ieder de taak die hij of zij op zich genomen heeft, goed vervuld, ongeacht de omvang van deze taak. Met andere woorden: ‘de juiste man en vrouw op de juiste plaats.’ Om dit te waarborgen, streeft de vereniging naar een duidelijk gestructureerde organisatie. Door de juiste opbouw en invulling van de organisatie wordt spreiding van de diverse taken over voldoende mensen verkregen. Vele handen maken licht werk. Wat hierbij ook voorkomen moet worden, is dat de vereniging al te zeer afhankelijk wordt van enkele personen. De continuïteit van de vereniging wordt hierdoor gewaarborgd.

 

Doelstellingen

● Het vrijwilligersbeleid een permanente status geven zowel op de korte termijn als op de lange termijn.
● Het bewaken van het vrijwilligersbeleid binnen het centrale verenigingsbeleid.
● Het inzichtelijk maken en ‘up-to-date’ houden van de bestaande vrijwilligersfuncties.
● Het bewaken van het overzicht van werkzame vrijwilligers en hun taken.

 

Uitgangspunten

● Rugbyclub Etten-Leur doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging.
● Rugbyclub Etten-Leur vervult een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daarin bij en hebben daar zelf baat bij.
● Behoudens uitzonderingen ter bepaling van het bestuur wordt door Rugbyclub Etten-leur geen geldelijke vergoeding gegeven voor het verrichten van vrijwilligerswerk.
● Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij Rugbyclub Etten-leur. Een vrijwilliger die binnen Rugbyclub Etten-leur een taak verricht draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Van vrijblijvendheid mag geen sprake zijn.
● Voor het verrichten van een vrijwilligerstaak geldt voor ouders van de jeugdleden en voor de seniorleden een morele verplichting.
● Rugbyclub Etten-Leur stimuleert vrijwilligers in overleg een relevante cursus te volgen.
● Rugbyclub Etten-Leur zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijze te waarderen.
● Het moet leuk zijn om bij Rugbyclub Etten-leur een functie uit te voeren.
● Mensen kunnen makkelijker gevraagd worden voor een functie als het takenpakket is beschreven.
● Het bestuur stelt zich ten doel het verder ontwikkelen van het beleid door het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator.

 

Spelregels

Om te komen tot het goed functioneren van het vrijwilligersbeleid is het zaak om een aantal spelregels op te stellen over de wijze waarop het vrijwilligersbeleid wordt vorm gegeven. Deze spelregels vormen het uitgangspunt en zullen elk seizoen worden getoetst op praktische haalbaarheid en indien nodig worden aangepast.
Om een goede positie aan het begin van het seizoen te verkrijgen, worden de leden jaarlijks in het eerste kwartaal opgeroepen hun voorkeur of wijziging in voorkeur voor het vervullen van een vrijwilligerstaak kenbaar te maken. Ook voorkeuren t.a.v. tijden waarop dit gewenst is om te vervullen.
Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder lid dan wel ouder(s) / verzorger(s) van onze jeugdleden (turven – benjamins – mini’s – cubs – junioren en colts) zich beschikbaar stellen voor tenminste één vrijwilligerstaak. Jeugdleden van 15 jaar en ouder (junior) kunnen in plaats van hun ouder(s) / verzorger(s) een vrijwilligerstaak vervullen met uitzondering van een bardienst waarbij alcohol wordt geschonken. Hier geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Eén en ander wordt hieronder nader uitgewerkt.
● Vrijwilligers, die aantoonbaar meer werkzaamheden verrichten dan andere leden kunnen vragen om een vrijwilligersovereenkomst.
● Afhankelijk van de werkzaamheden van de vrijwilliger kan een verklaring omtrent gedrag worden verlangd. De vereniging vergoedt de kosten van deze verklaring.
● Het is wenselijk om bepaalde en telkens terugkerende taken en/of werkzaamheden in een rooster te verwerken.
● De tijdsbelasting gedurende het seizoen varieert. Een aantal taken/diensten dienen meerdere keren per seizoen te worden uitgevoerd. Sommige taken/diensten lenen zich er echter niet voor om gedeeld te worden uitgevoerd. Hierdoor kan het voorkomen dat de ene taak een groter tijdsbeslag op de vrijwilliger legt dan de andere.
● Is een vrijwilligerstaak eenmaal ingeroosterd dan kan men dit niet meer afzeggen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk aangewezen ouder/verzorger/lid blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor zijn/haar vrijwilligerstaak.
● Bij afgelastingen en speelvrije dagen vallen soms diensten uit. Dit speelt met name bij de kantine en bestuursdiensten. Uitgevallen diensten hoeven niet te worden ingehaald. De ouder/verzorger/lid die voor de vrijwilligerstaak staat ingeroosterd is zelf verantwoordelijk.
● Ouder(s)/verzorger(s) met meer dan één kind actief betrokken bij onze vereniging, verrichten minimaal een vrijwilligerstaak.
● Elk nieuw lid zal bij aanmelding de vrijwilligerslijst taken vrijwilligersbeleid Rugbyclub Etten-Leur ontvangen. Het aanmeldingsformulier zal moeten worden ingevuld en worden ingeleverd waarbij het nieuwe lid aan te geven waar de voorkeur voor een of meerdere vrijwilligerstaken ligt. Bij jeugdleden geldt dit laatste voor de ouder(s)/verzorger(s).
● Het vrijwilligersbeleid dient een permanente status te krijgen binnen de vereniging Rugbyclub Etten-leur en zal als zodanig ook op de website in te zien zijn. Op de korte termijn zal het beleid per kwartaal worden geëvalueerd en afhankelijk van de ontstane situatie worden bijgesteld. Op de lange termijn zal dit 1 a 2x per jaar worden geëvalueerd (afhankelijk van de situatie).

 

Vergoedingen

Het uitgangspunt bij Rugbyclub Etten-leur is dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun verrichte werkzaamheden.

 

Waarderen en belonen

Het uitgangspunt van vrijwilligerswerk is dat je als individu mensen wilt helpen. Zelfwaardering is het belangrijkste wat iemand kan vinden in zijn vrijwilligerswerk. Daarnaast is waardering van de leden heel belangrijk. Het vrijwilligerswerk staat immers ten diensten van de leden. De leden van de vereniging dienen daarom respectvol met de vrijwilligers om te gaan. Zij doen het werk voor hen.

 

Rechten en plichten van de vrijwilliger.

De vrijwilliger heeft recht op:
● een goede kennismakings- en oriëntatieperiode met begeleiding
● informatie, begeleiding, overleg en scholing voor zover gewenst en noodzakelijk in het kader van zijn taken als vrijwilliger
● het goed kunnen uitvoeren van zijn taken als vrijwilliger
● een respectvolle bejegening
● verzekering, vergoedingen en tegemoetkomingen in kosten zoals hierboven beschreven
● zorgvuldige behandeling van de persoonlijke gegevens van de vrijwilliger

De vrijwilliger heeft de plicht om:
● zich te conformeren en uitvoering te geven aan het algemeen beleid en vrijwilligersbeleid van de vereniging
● de afgesproken activiteiten te verrichten
● verhindering van komst tijdig te melden

Algemene functie-eisen aan de vrijwilliger:
● heeft affiniteit met het werk en de doelgroep van de vereniging
● dient zich te kunnen aanpassen aan de cultuur binnen de vereniging

 

Verzekeringen

De vereniging draagt zorg voor een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de vrijwilliger voor schade aan derden, toegebracht of ontstaan tijdens de activiteiten. Een en ander behoudens gevallen, dat de schade het gevolg is van grove schuld of ernstige nalatigheid van de vrijwilliger c.q. van diefstal, verduistering of verwisseling van zaken door de vrijwilliger. Eventuele aansprakelijkheid van de vrijwilliger kan alleen worden vastgesteld op basis van onderzoek dat met betrekking tot de eventuele schade moet plaatsvinden. Deze verzekering geldt niet voor een aansprakelijkheid voor schade toegebracht tijdens ‘komen en gaan’ van en naar huis (woon/werkverkeer).
Tevens zorgt de vereniging voor een ongevallenverzekering. De verzekering dekt uitsluitend ongevallen die de vrijwilliger overkomen tijdens de uitoefening van zijn vrijwilligersactiviteiten ten behoeve van de vereniging.
De vereniging zal de vrijwilliger niet aanspreken voor schade die in de uitoefening van activiteiten als vrijwilliger aan de vereniging is toegebracht, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid.

Sponsoren